Kuntoutus aikuisille

Järjestämme aikuisille yksilöllistä ja ryhmämuotoista kuntoutusta, jonka tavoitteena on mahdollistaa täysipainoinen elämä. Pyrimme tunnistamaan kuntoutujan omia voimavaroja ja vahvuuksia sekä vahvistamaan elämänhallintaa.

Validia Kuntoutus Helsingissä tarjoamme laitosmuotoista kuntoutusta henkilöille, joilla on tapaturman tai sairauden aiheuttama selkäydin- tai aivovaurio. Kuntoutujien tukena toimivat myös koulutetut vertaiskuntouttajat.

Validia Kuntoutus Lahdessa olemme erikoistuneet sopeutumisvalmennukseen. Myös tässä keskeistä on vertaistuki, jota kuntoutuja saa muilta samassa tilanteessa olevilta henkilöiltä. Kuntoutuksen aikana käynnistämme verkostotyön, jonka tavoitteena on luoda toimiva tukiverkosto kuntoutujan kotipaikkakunnalle.

Vertaistukea ja aktiivista osallistumista

Suunnittelemme kuntoutusjaksojen sisällöt ja menetelmät yhdessä kuntoutujien tavoitteiden pohjalta.

Osa ohjelmasta toteutetaan ryhmissä, mikä mahdollistaa vertaistuen ja aktiivisen osallistumisen. Tavoitteisiin pyritään käytännön harjoitusten, vuorovaikutusta edistävien keskustelujen ja tekemisen avulla.

Kuntoutusohjelmat sisältävät erilaisia teemoja, joita käsitellään yhdessä ja erikseen kuntoutujien ja omaisten ohjelmissa. Teemoja ovat muun muassa hyvinvointi ja itsehoito, sosiaalinen vuorovaikutus, omatoimisuutta lisäävät keinot, liikkuminen ja liikunta. 

Kurssit voidaan toteuttaa avo- tai laitosmuotoisina.

Jos omaiset ja läheiset osallistuvat kuntoutukseen, huomioidaan heidän tarpeensa ja tavoitteensa kuntoutuksen suunnittelussa. Osaan jaksoista sisältyy omaisten erillistä ohjelmaa.


Kuntoutus järjestetään seuraavissa Validian toimipisteissä:

Helsinki
Lahti