Monimuotoryhmäterapia

Monimuotoryhmäterapia on ryhmämuotoista kuntoutusta, jota toteuttaa kaksi eri avoterapiamuodon terapeuttia yhdessä. Sen tarkoitus on vahvistaa kuntoutujan toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä omassa arjessaan.

Ryhmän toiminnassa hyödynnetään vertaisuutta ja ryhmän jäsenten mukanaan tuomia erilaisia näkökulmia. Kokemuksellisen oppimisen kautta kuntoutuja löytää selviytymiskeinoja ja ratkaisumalleja elämäänsä.

Järjestämme monimuotoryhmäterapiaa vaikeavammaisille lapsille, nuorille ja aikuisille.

Muoto ja menetelmät

Monimuototerapiassa harjoitellaan muun muassa ikätasoon liittyviä arkipäivän taitoja, vuorovaikutustaitoja ja ryhmässä toimimista.

Kahden eri terapiamenetelmän yhdistelmällä tuetaan ryhmän ja kuntoutujien yksilöllisten tavoitteiden saavuttamista. Ryhmän toiminnassa huomioidaan jokaisen kuntoutujan tarpeet, rajoitteet ja mahdollisuudet.

Ryhmään osallistuu 4-8 kuntoutujaa. Ryhmä kokoontuu vuoden aikana Kelan päätöksen mukaisesti 10–40 kertaa sisältäen kaksi yksilökäyntiä.

Tarjoamme monimuotoryhmäterapiana seuraavia terapiapareja:
  • fysioterapia/psykoterapia
  • fysioterapia/toimintaterapia
  • psykoterapia/puheterapia
  • puheterapia/toimintaterapia

Maksusitoumus: Kela

Tarjoamme monimuotoryhmäterapiaa

Validia Kuntoutus Lahdessa